کلاس شاد

بچه های یک کلاس شاد ششم که از معلم شان جدا شدند

به نام خدا


موضوع: بررسي اطلاعات ،معدل يا ميانگين (5نمره)

1-نمره ي رياضي دانش آموزي در نوبت اول75/18 و در نوبت دوم 25/19 مي باشد.ميانگين نمره ي رياضي او در دو نوبت را حساب كنيد؟

2-نمره هاي اميراحمد در درس علوم 15و19و20 مي باشد، ميانگين نمره هاي او را به دست آوريد؟

3-اميرحسين در امتحانات رياضي نمره هاي15و5/17و16و5/19 را كسب كرده است، ميانگين يا معدل نمره هاي رياضي او را حساب كنيد؟

4-در يك دبستان در روز جشن نيكوكاري در مدت 4ساعت 800000 تومان پول جمع آوري شد. حساب كنيد ميانگين پولي را كه در يك ساعت جمع آوري شده چند تومان بوده است؟

5-نمره هاي كلاسي آريا در نوبت اول 5/15و5/17و18 مي باشد. ميانگين نمرات رياضي او را حساب كنيد؟

موضوع:تقسيم كسرمتعارفي(5نمره)

1-براي دوخت يك دست لباس ---- متر پارچه لازم است با 10 متر پارچه چند دست لباس مي توانيم بدوزيم؟

2-ميله اي است به طول---- متر.مي خواهيم آن را به 3 قسمت مساوي تقسيم كنيم، طول هر قسمت چه قدر مي شود؟

3-مساحت متوازي الاضلاعي 110 متر مربع است. اگر ارتفاع آن ---- متر باشد، قاعده ي اين متوازي الاضلاع چند متر است؟

4-قيمت يك خودكار ---- تومان است. با 725 تومان چند خودكار مي توانيم خريداري كنيم؟

5-طنابي به طول ---- متر را مي خواهيم به 7 قسمت مساوي تقسيم كنيم. طول هر قسمت چه قدر خواهد بود؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 2

موضوع:محيط دايره(5نمره)

1-شعاع دايره اي 2 سانتي متر است. محيط آن را بدست آوريد؟

2-حوضي داريم به شكل دايره كه اندازه ي شعاع آن 3 متر است. اگر بخواهيم دور تا دور اين حوض را نرده كشي كنيم، به چند متر نرده نياز داريم؟

3-شعاع چرخ دوچرخه اي 50 سانتي متر است. محيط چرخ را حساب كنيد؟

4-محيط دايره اي به شعاع 5/5 متر را حساب كنيد؟

5-دور دو دايره، يك دور طناب مي پيچيم. اگر شعاع هر دايره 5 سانتي متر باشد. طول طناب تقريبا چه قدر است؟

موضوع:گرم و كيلوگرم – متر و سانتي متر و ميلي متر(13نمره)

*در جاهاي خالي عدد مناسب قرار دهيد:

1-3 كيلو گرم يعني......گرم. 2-4000 گرم يعني ......كيلوگرم. 3-408 گرم يعني ......كيلوگرم.

4-35/0 كيلوگرم يعني.....گرم. 5 -2/7 كيلوگرم يعني ......گرم. 6-8000 گرم يعني .....كيلوگرم.

7-63/1 متر يعني ......سانتي متر. 8-18/2 متر يعني ......سانتي متر 9-4/5 متر يعني .....سانتي متر

10-4/3 سانتي متر يعني ......ميلي متر. 11-205 سانتي متر يعني .....متر. 12-123 سانتي متر يعني......متر.

13-84 سانتي متر يعني ......متر.

موضوع:حجم(5نمره)

1-مخزني داريم به شكل مكعب و به ابعاد 5 متر، حساب كنيد: الف-حجم اين مخزن چند متر مكعب است؟ ب-گنجايش آن چند ليتر است؟

2-استخري است كه طول و عرض و ارتفاع آن به ترتيب 8و6و4 متر مي باشد.الف-حجم اين استخر چند متر مكعب است؟ ب-گنجايش آن چند ليتر است؟

3-حجم يك جعبه 300 سانتي متر مكعب است. در اين جعبه چند مكعب مستطيل به ابعاد 5 و 3 و 2 سانتي متر جا مي گيرد؟

4-حجم مكعب مستطيلي 240 سانتي متر مكعب است و اندازه ي طول و عرض آن به ترتيب 5 و 12 سانتي متر است. اندازه ي ارتفاع آن را حساب كنيد؟

5-در يك اتاق به شكل مكعب مستطيل، تعداد 90 جعبه به ابعاد 2 متر جاي داده ايم. حساب كنيد حجم اين اتاق چند متر مكعب است؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 3

موضوع:زاويه و رسم مثلث(6نمره)

1-اندازه ي زاويه ي ( الف ب ج) را با توجه به شكل زير حساب كنيد؟ 2-اندازه ي زاويه ي ( ر ب ح ) را به دست آوريد؟

3-در شكل زير، اندازه ي زاويه ي ( ي س م ) را به دست آوريد؟ 4-در شكل زير، اندازه ي زاويه ي ( ب ج د ) چند درجه است؟

5-در شكل زير،اندازه ي زاويه ي ( س ب ر ) را بدست آوريد؟ 6-مثلثي رسم كنيد كه اندازه ي دو ضلع آن 2 و 3 سانتي متر و زاويه ي

بين آن ها 70 درجه باشد؟

موضوع:ضرب كسر(6نمره)

1-علي با ---- پول خود يك كتاب خريد به قيمت 18000 ريال. تمام پول علي چند ريال بوده است؟

2-مهدي 40000 تومان پول داشت. او ابتدا با ---- پول خود كتاب خريد و سپس با ---- از بقيه ي پولش خودكار خريد.چند تومان براي او باقي مانده است؟

3-عمليات زير را انجام دهيد، در صورت امكان جواب ها را ساده و سپس به عدد مخلوط تبديل كنيد؟

(ب (الف

4-حاصل ضرب را روي شكل نشان دهيد؟

5-كسري را در ---- ضرب كرده ايم، آن كسر:

الف-دو برابر مي شود ب-نصف مي شود ج-تغيير نمي كند د-سه برابر مي شود

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 4

موضوع:مقايسه و جمع و تفريق اعداد اعشاري(7نمره)

1-طول يك ميله ي آهني 7/2 متر است. ميله ي ديگر به طول 59/3 متر را به آن جوش داده ايم. طول ميله ي جديد را حساب كنيد؟

2-وزن يك جعبه ي خالي 75/3 كيلو گرم است. اگر 5/22 كيلو گرم پرتقال در اين جعبه بريزيم. وزن جعبه و پرتقال روي هم چند كيلو گرم است؟

3-از يك پارچه ي 5 متري ، 85/0 متر آن را بريديم و به مصرف رسانديم. چه مقدار از پارچه باقي مانده است؟

4-كسر ---- را به عدد اعشاري بنويسيد.

5-عدد اعشاري 058/6 را به كسر بنويسيد.

6-حاصل تفريق روبه رو را بيابيد؟ = 18/1 - 3/2

7-ارزش مكاني رقم 4 در كدام يك از اعداد زير بيش تر است؟

الف- 53/94 ب- 17/42 ج- 42/57 د- 94/71

موضوع:تقارن(5نمره)

1-كدام شكل خط تقارن ندارد؟

2-هر يك از شكل هاي زير چند خط تقارن دارند؟

3-قرينه ي شكل زير را نسبت به خط (ج چ) رسم كنيد؟

4-قرينه ي نقاط (الف ن ب) را نسبت به خط (ج د) رسم كنيد؟

5-قرينه ي شكل زير را نسبت به خط (الف ب) رسم كنيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 5

موضوع:عددنويسي و مقايسه ي اعداد(9نمره)

1-الف- عدد 9780627532 را با حروف بنويسيد؟ ب-مرتبه ي رقم 8 را مشخص كنيد؟

2-با توجه به عدد 3741905628 به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف-اين عدد را با حروف بنويسيد؟ ب-بزرگ ترين رقم داراي كدام ارزش مكاني است؟

3-الف-عدد سه ميليارد و سي و چهار ميليون و سي را با رقم بنويسيد؟ ب-كدام رقم در مرتبه ي يكان ميليون قرار دارد؟

4-با توجه به عدد 402056701000 به سوالات پاسخ دهيد. الف-اين عدد چند رقمي است؟

ب-كدام عدد از نظر ارزش مكاني بزرگ تر از بقيه است؟ ج-اين عدد را به حروف بنويسيد؟

موضوع:بخش پذيري(5نمره)

1-يكان اعدادي كه بر 5 بخش پذيرند، كدام عدد است؟ الف-3 ب-7 ج-5 د-9

2-كدام يك از اعداد مقابل بر 15 بخش پذير است؟ الف-2050 ب-5280 ج-4205 د-3706

3-دور اعدادي كه هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذير است، خط بكشيد: 629 ، 444 ، 783 ، 710

4-اعدادي كه بر 9 بخش پذيرند بر ...... نيز بخش پذيرند.

5-با رقم هاي 3 و 7 و0 و 6 دو عدد سه رقمي بنويسيد كه بر 3 بخش پذير باشند؟

موضوع:كسرمتعارفي(4نمره)

1-براي شكل زير، يك كسر و يك عدد مخلوط بنويسيد؟

:عددمخلوط :كسر

2-با توجه به واحد سمت چپ كه در زير رسم شده، براي عدد مخلوط ---- شكل بكشيد و كسر مربوط به آن را بنويسيد؟

:كسر

3-ثلث 12 تا برابر است با.......تا.(روي شكل نشان دهيد.) 4-با توجه به واحد سمت چپ، تفريق مربوط به شكل را بنويسيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 6

موضوع:كسرهاي مساوي و مقايسه كسرها(12نمره)

1-در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد؟

1 = --- --- = --- --- = --- = 7

= --- = --- 9 = --- 1 = ---

--- = --- --- = --- = 9

2-مقايسه كنيد و در جاي خالي علامت < = > بگذاريد.

--- ---3 --- --- --- ---2 --- ---

موضوع:جمع و تفريق اعداد مخلوط(13نمره)

*عمليات زير را انجام دهيد. جواب را ساده كنيد و به عدد مخلوط تبديل كنيد:

= ---5 + ---1 = ---2 – 8 = ---2 + ---3 = ---2 - 5

= ---3 + ---6 =---6 +---3 = ---1 - ---2 = ---4 - ---8

= ---3 - 5 = ---10 - 12 = ---7 + ---3 = ---5 - ---7

= --- + ---

موضوع:مساحت،كيلومتر،كيلومترمربع،هكتار(16نمره)

1-در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد؟

الف- 8 هكتار يعني ......متر مربع. ب-120000 متر مربع يعني ......هكتار. ج-12 كيلومتر مربع يعني ...... متر مربع.

ح-4 كيلومتر مربع يعني ......هكتار. چ-7 كيلومتر مربع يعني ......متر مربع. پ-100هكتار يعني......كيلومترمربع.

2-مساحت قاره ها با كدام واحد بيان مي شود؟ الف-مترمربع ب-سانتي متر مربع ج-هكتار د-كيلومترمربع

3-زميني داريم به شكل متوازي الاضلاع كه اندازه ي قاعده ي آن 700 متر و اندازه ي ارتفاع آن 400 متر است.

الف-مساحت اين زمين چند مترمربع است؟ ب-مساحت اين زمين چند هكتار است؟

4-زميني است به شكل مربع و به ضلع 600 متر. مساحت اين زمين چند هكتار است؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 7

دنباله مساحت:

5-زميني است به شكل مربع كه اندازه ي هر ضلع آن 400 متر است. حساب كنيد: الف-مساحت اين زمين چند متر مربع است؟

ب-مساحت اين زمين چند هكتار است؟

6-در جدول زير هر عبارت سمت راست را به عبارت درست مربوط به آن در سمت چپ وصل كنيد:

مساحت استان فارس *

*هكتار

فاصله ي بين تهران تا مشهد*

*كيلومتر

مساحت زمين هاي كشاورزي*

*كيلومتر مربع

7-يك هكتار برابر است با مساحت مربعي به ضلع ......متر.

8-يك كيلومتر مربع برابر است با مساحت مربعي به ضلع ......كيلومتر.

9- فاصله هاي زياد را با واحدي به نام ......اندازه مي گيرند.

موضوع:جمع و تفريق و مقايسه اعداد مركب(5نمره)

1-ميلاد ساعت 36 54 7 از منزل خارج شد و پس از 20 19 3 به منزل بازگشت. او چه ساعتي به منزل رسيده است؟

2-خورشيد ساعت 20 12 6 طلوع كرد . اگر طول روز 18 25 11 باشد،خورشيد در چه ساعتي غروب كرده است؟

3-در دبستان معصومي لاري ، جلسه ي اوليا ساعت 30 15 10 شروع شد و پس از 30 20 2 به كار خود پايان داد.اين جلسه در چه زماني تمام شد؟

4-اتومبيلي در ساعت 34 25 7 به سمت مشهد به راه افتاد و در ساعت 15 12 9 بعد از ظهر به مقصد رسيد. اين اتومبيل چه مدت در راه بوده است؟

5-دوچرخه سواري در ساعت 9 صبح به طرف شهر قم حركت كرد و در ساعت 25 14 3 بعد از ظهر به آنجا رسيد. اين دوچرخه سوار چه مدت در راه بوده است؟

موضوع:نسبت و تناسب،نسبت هاي مساوي،كاربرد نسبت و درصد(15نمره)

1-نسبت سرعت هواپيما به اتومبيل مثل 13 به 2 است.در زماني كه هواپيما 1300 كيلومتر را طي مي كند، اتومبيل چند كيلومتر مي تواند طي كند؟

2-نسبت سن محمدرضا به محمدحسين مثل 4 به 3 است. اگر محمدرضا 40 ساله باشد، محمدحسين چند سال دارد؟

3-با توجه به شكل، جدول تناسب را كامل كنيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 8

دنباله نسبت و تناسب

4-براي رنگ كردن هر 25 متر مربع از سطح ديواري 7 ليتر رنگ لازم است. براي رنگ كردن 125 متر مربع از سطح ديوار چند ليتر رنگ لازم است؟

5-سجاد در 3 ساعت 20 صفحه كتاب مي خواند. او 120 صفحه را در چند ساعت مطالعه مي كند؟

6-نسبت گاز اكسيژن به گاز نيتروژن در هوا مثل 1 به 4 است. در يك اتاق به گنجايش 90 متر مكعب هوا، چند متر مكعب گاز اكسيژن و چند متر مكعب گاز نيتروژن وجود دارد؟

7-در شهر رشت تعداد 63 مسجد و حسينيه وجود دارد. اگر نسبت تعداد مسجدها به حسينيه ها 7 به 2 باشد، چند مسجد و چند حسينيه در اين شهر وجود دارد؟

8-نسبت وزن سعيد به محمد مثل 3 به 5 است. اگر مجموع وزن آن ها 56 كيلو گرم باشد، وزن هر يك چه قدر است؟

9-اختلاف پول حسن و ابوالفضل 4000 تومان است. اگر نسبت پولشان 6 به 8 باشد، پول هر يك چه قدر است؟

10-براي تهيه ي نوعي كيك ، هر 8 كيلو گرم آرد را با 2 كيلو گرم شكر مخلوط مي كنند. اگر بخواهيم 140 كيلو گرم كيك ، تهيه كنيم به چند كيلو گرم آرد و چند كيلو گرم شكر احتياج داريم؟

11-ميثم 1800 تومان پول داشت. او %25 از پولش را به برادرش داد و بقيه را خرج كرد. الف-ميثم چند تومان به برادرش داده است؟

ب-ميثم چند تومان خرج كرده است؟

12-فروشنده اي كالاهاي خود را با %10 تخفيف مي فروشد. اگر قيمت كالايي 2000 تومان باشد، آن گاه، الف-فروشنده چند تومان تخفيف مي دهد؟

ب-براي خريد اين كالا چند تومان بايد بپردازيم؟

13-محمدهادي كيفي را كه قيمت آن 1800 تومان بود با %30 تخفيف خريداري كرد. الف-محمدهادي چند تومان تخفيف گرفته است؟

ب-چند تومان به فروشنده پرداخته است؟

14-رضا 4000 تومان پول داشت. او %60 آن را خرج كرد، او چه قدر از پولش را خرج كرده است؟ چه قدر برايش باقي مانده است؟

15-%25 از مسافران اتوبوسي زن هستند. اگر تعداد زنان 8 نفر باشد، اين اتوبوس چند مسافر دارد؟

خدا نگهدار

نوشته شده در شنبه 16 اردیبهشت1391| ساعت 17:25| توسط دانش آموزان کلاس ششم| |


قالب وبلاگ : فقط بهاربيست