کلاس شاد
بچه های یک کلاس شاد ششم که از معلم شان جدا شدند 
پيوندهای روزانه
به نام خدا


موضوع: بررسي اطلاعات ،معدل يا ميانگين (5نمره)

1-نمره ي رياضي دانش آموزي در نوبت اول75/18 و در نوبت دوم 25/19 مي باشد.ميانگين نمره ي رياضي او در دو نوبت را حساب كنيد؟

2-نمره هاي اميراحمد در درس علوم 15و19و20 مي باشد، ميانگين نمره هاي او را به دست آوريد؟

3-اميرحسين در امتحانات رياضي نمره هاي15و5/17و16و5/19 را كسب كرده است، ميانگين يا معدل نمره هاي رياضي او را حساب كنيد؟

4-در يك دبستان در روز جشن نيكوكاري در مدت 4ساعت 800000 تومان پول جمع آوري شد. حساب كنيد ميانگين پولي را كه در يك ساعت جمع آوري شده چند تومان بوده است؟

5-نمره هاي كلاسي آريا در نوبت اول 5/15و5/17و18 مي باشد. ميانگين نمرات رياضي او را حساب كنيد؟

موضوع:تقسيم كسرمتعارفي(5نمره)

1-براي دوخت يك دست لباس ---- متر پارچه لازم است با 10 متر پارچه چند دست لباس مي توانيم بدوزيم؟

2-ميله اي است به طول---- متر.مي خواهيم آن را به 3 قسمت مساوي تقسيم كنيم، طول هر قسمت چه قدر مي شود؟

3-مساحت متوازي الاضلاعي 110 متر مربع است. اگر ارتفاع آن ---- متر باشد، قاعده ي اين متوازي الاضلاع چند متر است؟

4-قيمت يك خودكار ---- تومان است. با 725 تومان چند خودكار مي توانيم خريداري كنيم؟

5-طنابي به طول ---- متر را مي خواهيم به 7 قسمت مساوي تقسيم كنيم. طول هر قسمت چه قدر خواهد بود؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 2

موضوع:محيط دايره(5نمره)

1-شعاع دايره اي 2 سانتي متر است. محيط آن را بدست آوريد؟

2-حوضي داريم به شكل دايره كه اندازه ي شعاع آن 3 متر است. اگر بخواهيم دور تا دور اين حوض را نرده كشي كنيم، به چند متر نرده نياز داريم؟

3-شعاع چرخ دوچرخه اي 50 سانتي متر است. محيط چرخ را حساب كنيد؟

4-محيط دايره اي به شعاع 5/5 متر را حساب كنيد؟

5-دور دو دايره، يك دور طناب مي پيچيم. اگر شعاع هر دايره 5 سانتي متر باشد. طول طناب تقريبا چه قدر است؟

موضوع:گرم و كيلوگرم – متر و سانتي متر و ميلي متر(13نمره)

*در جاهاي خالي عدد مناسب قرار دهيد:

1-3 كيلو گرم يعني......گرم. 2-4000 گرم يعني ......كيلوگرم. 3-408 گرم يعني ......كيلوگرم.

4-35/0 كيلوگرم يعني.....گرم. 5 -2/7 كيلوگرم يعني ......گرم. 6-8000 گرم يعني .....كيلوگرم.

7-63/1 متر يعني ......سانتي متر. 8-18/2 متر يعني ......سانتي متر 9-4/5 متر يعني .....سانتي متر

10-4/3 سانتي متر يعني ......ميلي متر. 11-205 سانتي متر يعني .....متر. 12-123 سانتي متر يعني......متر.

13-84 سانتي متر يعني ......متر.

موضوع:حجم(5نمره)

1-مخزني داريم به شكل مكعب و به ابعاد 5 متر، حساب كنيد: الف-حجم اين مخزن چند متر مكعب است؟ ب-گنجايش آن چند ليتر است؟

2-استخري است كه طول و عرض و ارتفاع آن به ترتيب 8و6و4 متر مي باشد.الف-حجم اين استخر چند متر مكعب است؟ ب-گنجايش آن چند ليتر است؟

3-حجم يك جعبه 300 سانتي متر مكعب است. در اين جعبه چند مكعب مستطيل به ابعاد 5 و 3 و 2 سانتي متر جا مي گيرد؟

4-حجم مكعب مستطيلي 240 سانتي متر مكعب است و اندازه ي طول و عرض آن به ترتيب 5 و 12 سانتي متر است. اندازه ي ارتفاع آن را حساب كنيد؟

5-در يك اتاق به شكل مكعب مستطيل، تعداد 90 جعبه به ابعاد 2 متر جاي داده ايم. حساب كنيد حجم اين اتاق چند متر مكعب است؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 3

موضوع:زاويه و رسم مثلث(6نمره)

1-اندازه ي زاويه ي ( الف ب ج) را با توجه به شكل زير حساب كنيد؟ 2-اندازه ي زاويه ي ( ر ب ح ) را به دست آوريد؟

3-در شكل زير، اندازه ي زاويه ي ( ي س م ) را به دست آوريد؟ 4-در شكل زير، اندازه ي زاويه ي ( ب ج د ) چند درجه است؟

5-در شكل زير،اندازه ي زاويه ي ( س ب ر ) را بدست آوريد؟ 6-مثلثي رسم كنيد كه اندازه ي دو ضلع آن 2 و 3 سانتي متر و زاويه ي

بين آن ها 70 درجه باشد؟

موضوع:ضرب كسر(6نمره)

1-علي با ---- پول خود يك كتاب خريد به قيمت 18000 ريال. تمام پول علي چند ريال بوده است؟

2-مهدي 40000 تومان پول داشت. او ابتدا با ---- پول خود كتاب خريد و سپس با ---- از بقيه ي پولش خودكار خريد.چند تومان براي او باقي مانده است؟

3-عمليات زير را انجام دهيد، در صورت امكان جواب ها را ساده و سپس به عدد مخلوط تبديل كنيد؟

(ب (الف

4-حاصل ضرب را روي شكل نشان دهيد؟

5-كسري را در ---- ضرب كرده ايم، آن كسر:

الف-دو برابر مي شود ب-نصف مي شود ج-تغيير نمي كند د-سه برابر مي شود

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 4

موضوع:مقايسه و جمع و تفريق اعداد اعشاري(7نمره)

1-طول يك ميله ي آهني 7/2 متر است. ميله ي ديگر به طول 59/3 متر را به آن جوش داده ايم. طول ميله ي جديد را حساب كنيد؟

2-وزن يك جعبه ي خالي 75/3 كيلو گرم است. اگر 5/22 كيلو گرم پرتقال در اين جعبه بريزيم. وزن جعبه و پرتقال روي هم چند كيلو گرم است؟

3-از يك پارچه ي 5 متري ، 85/0 متر آن را بريديم و به مصرف رسانديم. چه مقدار از پارچه باقي مانده است؟

4-كسر ---- را به عدد اعشاري بنويسيد.

5-عدد اعشاري 058/6 را به كسر بنويسيد.

6-حاصل تفريق روبه رو را بيابيد؟ = 18/1 - 3/2

7-ارزش مكاني رقم 4 در كدام يك از اعداد زير بيش تر است؟

الف- 53/94 ب- 17/42 ج- 42/57 د- 94/71

موضوع:تقارن(5نمره)

1-كدام شكل خط تقارن ندارد؟

2-هر يك از شكل هاي زير چند خط تقارن دارند؟

3-قرينه ي شكل زير را نسبت به خط (ج چ) رسم كنيد؟

4-قرينه ي نقاط (الف ن ب) را نسبت به خط (ج د) رسم كنيد؟

5-قرينه ي شكل زير را نسبت به خط (الف ب) رسم كنيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 5

موضوع:عددنويسي و مقايسه ي اعداد(9نمره)

1-الف- عدد 9780627532 را با حروف بنويسيد؟ ب-مرتبه ي رقم 8 را مشخص كنيد؟

2-با توجه به عدد 3741905628 به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف-اين عدد را با حروف بنويسيد؟ ب-بزرگ ترين رقم داراي كدام ارزش مكاني است؟

3-الف-عدد سه ميليارد و سي و چهار ميليون و سي را با رقم بنويسيد؟ ب-كدام رقم در مرتبه ي يكان ميليون قرار دارد؟

4-با توجه به عدد 402056701000 به سوالات پاسخ دهيد. الف-اين عدد چند رقمي است؟

ب-كدام عدد از نظر ارزش مكاني بزرگ تر از بقيه است؟ ج-اين عدد را به حروف بنويسيد؟

موضوع:بخش پذيري(5نمره)

1-يكان اعدادي كه بر 5 بخش پذيرند، كدام عدد است؟ الف-3 ب-7 ج-5 د-9

2-كدام يك از اعداد مقابل بر 15 بخش پذير است؟ الف-2050 ب-5280 ج-4205 د-3706

3-دور اعدادي كه هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذير است، خط بكشيد: 629 ، 444 ، 783 ، 710

4-اعدادي كه بر 9 بخش پذيرند بر ...... نيز بخش پذيرند.

5-با رقم هاي 3 و 7 و0 و 6 دو عدد سه رقمي بنويسيد كه بر 3 بخش پذير باشند؟

موضوع:كسرمتعارفي(4نمره)

1-براي شكل زير، يك كسر و يك عدد مخلوط بنويسيد؟

:عددمخلوط :كسر

2-با توجه به واحد سمت چپ كه در زير رسم شده، براي عدد مخلوط ---- شكل بكشيد و كسر مربوط به آن را بنويسيد؟

:كسر

3-ثلث 12 تا برابر است با.......تا.(روي شكل نشان دهيد.) 4-با توجه به واحد سمت چپ، تفريق مربوط به شكل را بنويسيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 6

موضوع:كسرهاي مساوي و مقايسه كسرها(12نمره)

1-در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد؟

1 = --- --- = --- --- = --- = 7

= --- = --- 9 = --- 1 = ---

--- = --- --- = --- = 9

2-مقايسه كنيد و در جاي خالي علامت < = > بگذاريد.

--- ---3 --- --- --- ---2 --- ---

موضوع:جمع و تفريق اعداد مخلوط(13نمره)

*عمليات زير را انجام دهيد. جواب را ساده كنيد و به عدد مخلوط تبديل كنيد:

= ---5 + ---1 = ---2 – 8 = ---2 + ---3 = ---2 - 5

= ---3 + ---6 =---6 +---3 = ---1 - ---2 = ---4 - ---8

= ---3 - 5 = ---10 - 12 = ---7 + ---3 = ---5 - ---7

= --- + ---

موضوع:مساحت،كيلومتر،كيلومترمربع،هكتار(16نمره)

1-در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد؟

الف- 8 هكتار يعني ......متر مربع. ب-120000 متر مربع يعني ......هكتار. ج-12 كيلومتر مربع يعني ...... متر مربع.

ح-4 كيلومتر مربع يعني ......هكتار. چ-7 كيلومتر مربع يعني ......متر مربع. پ-100هكتار يعني......كيلومترمربع.

2-مساحت قاره ها با كدام واحد بيان مي شود؟ الف-مترمربع ب-سانتي متر مربع ج-هكتار د-كيلومترمربع

3-زميني داريم به شكل متوازي الاضلاع كه اندازه ي قاعده ي آن 700 متر و اندازه ي ارتفاع آن 400 متر است.

الف-مساحت اين زمين چند مترمربع است؟ ب-مساحت اين زمين چند هكتار است؟

4-زميني است به شكل مربع و به ضلع 600 متر. مساحت اين زمين چند هكتار است؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 7

دنباله مساحت:

5-زميني است به شكل مربع كه اندازه ي هر ضلع آن 400 متر است. حساب كنيد: الف-مساحت اين زمين چند متر مربع است؟

ب-مساحت اين زمين چند هكتار است؟

6-در جدول زير هر عبارت سمت راست را به عبارت درست مربوط به آن در سمت چپ وصل كنيد:

مساحت استان فارس *

*هكتار

فاصله ي بين تهران تا مشهد*

*كيلومتر

مساحت زمين هاي كشاورزي*

*كيلومتر مربع

7-يك هكتار برابر است با مساحت مربعي به ضلع ......متر.

8-يك كيلومتر مربع برابر است با مساحت مربعي به ضلع ......كيلومتر.

9- فاصله هاي زياد را با واحدي به نام ......اندازه مي گيرند.

موضوع:جمع و تفريق و مقايسه اعداد مركب(5نمره)

1-ميلاد ساعت 36 54 7 از منزل خارج شد و پس از 20 19 3 به منزل بازگشت. او چه ساعتي به منزل رسيده است؟

2-خورشيد ساعت 20 12 6 طلوع كرد . اگر طول روز 18 25 11 باشد،خورشيد در چه ساعتي غروب كرده است؟

3-در دبستان معصومي لاري ، جلسه ي اوليا ساعت 30 15 10 شروع شد و پس از 30 20 2 به كار خود پايان داد.اين جلسه در چه زماني تمام شد؟

4-اتومبيلي در ساعت 34 25 7 به سمت مشهد به راه افتاد و در ساعت 15 12 9 بعد از ظهر به مقصد رسيد. اين اتومبيل چه مدت در راه بوده است؟

5-دوچرخه سواري در ساعت 9 صبح به طرف شهر قم حركت كرد و در ساعت 25 14 3 بعد از ظهر به آنجا رسيد. اين دوچرخه سوار چه مدت در راه بوده است؟

موضوع:نسبت و تناسب،نسبت هاي مساوي،كاربرد نسبت و درصد(15نمره)

1-نسبت سرعت هواپيما به اتومبيل مثل 13 به 2 است.در زماني كه هواپيما 1300 كيلومتر را طي مي كند، اتومبيل چند كيلومتر مي تواند طي كند؟

2-نسبت سن محمدرضا به محمدحسين مثل 4 به 3 است. اگر محمدرضا 40 ساله باشد، محمدحسين چند سال دارد؟

3-با توجه به شكل، جدول تناسب را كامل كنيد؟

نمونه سوال رياضي پنجم-دبستان معصومي لاري- سال تحصيلي 89،90 – نام و نام خانوادگي: - صفحه 8

دنباله نسبت و تناسب

4-براي رنگ كردن هر 25 متر مربع از سطح ديواري 7 ليتر رنگ لازم است. براي رنگ كردن 125 متر مربع از سطح ديوار چند ليتر رنگ لازم است؟

5-سجاد در 3 ساعت 20 صفحه كتاب مي خواند. او 120 صفحه را در چند ساعت مطالعه مي كند؟

6-نسبت گاز اكسيژن به گاز نيتروژن در هوا مثل 1 به 4 است. در يك اتاق به گنجايش 90 متر مكعب هوا، چند متر مكعب گاز اكسيژن و چند متر مكعب گاز نيتروژن وجود دارد؟

7-در شهر رشت تعداد 63 مسجد و حسينيه وجود دارد. اگر نسبت تعداد مسجدها به حسينيه ها 7 به 2 باشد، چند مسجد و چند حسينيه در اين شهر وجود دارد؟

8-نسبت وزن سعيد به محمد مثل 3 به 5 است. اگر مجموع وزن آن ها 56 كيلو گرم باشد، وزن هر يك چه قدر است؟

9-اختلاف پول حسن و ابوالفضل 4000 تومان است. اگر نسبت پولشان 6 به 8 باشد، پول هر يك چه قدر است؟

10-براي تهيه ي نوعي كيك ، هر 8 كيلو گرم آرد را با 2 كيلو گرم شكر مخلوط مي كنند. اگر بخواهيم 140 كيلو گرم كيك ، تهيه كنيم به چند كيلو گرم آرد و چند كيلو گرم شكر احتياج داريم؟

11-ميثم 1800 تومان پول داشت. او %25 از پولش را به برادرش داد و بقيه را خرج كرد. الف-ميثم چند تومان به برادرش داده است؟

ب-ميثم چند تومان خرج كرده است؟

12-فروشنده اي كالاهاي خود را با %10 تخفيف مي فروشد. اگر قيمت كالايي 2000 تومان باشد، آن گاه، الف-فروشنده چند تومان تخفيف مي دهد؟

ب-براي خريد اين كالا چند تومان بايد بپردازيم؟

13-محمدهادي كيفي را كه قيمت آن 1800 تومان بود با %30 تخفيف خريداري كرد. الف-محمدهادي چند تومان تخفيف گرفته است؟

ب-چند تومان به فروشنده پرداخته است؟

14-رضا 4000 تومان پول داشت. او %60 آن را خرج كرد، او چه قدر از پولش را خرج كرده است؟ چه قدر برايش باقي مانده است؟

15-%25 از مسافران اتوبوسي زن هستند. اگر تعداد زنان 8 نفر باشد، اين اتوبوس چند مسافر دارد؟

خدا نگهدار

[ شنبه ۱۶ اردیبهشت۱۳۹۱ ] [ 17:25 ] [ دانش آموزان کلاس ششم ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ما دانش اموزان کلاس ششم مدرسه ی فرهنگیان ناحیه ی 6 مشهد با راهنمایی معلم عزیزمان سرکار خانم مشایخان این وبلاگ گروهی را ساختیم لطفا بچه های کلاس که میان نظر بذارن.
در ضمن مدارس تعطیل شده ولی وبلاگ کلاس ما که تعطیل نشده.شده؟!نه نشده.
امکانات وب